ارسال شده توسط:مدیریت | تاریخ:05-14-2013
Animal Jokes for Kids • Why do bees hum? Because they don’t know the words. • Why do birds fly south for the winter? Because it’s too far to walk. (بیشتر…)
بیشتر
3 دیدگاه