جالب ترین جمله در زبان انگلیسی
ارسال شده توسط:مدیریت | تاریخ:10-04-2013
این جمله با کلمه ای یک حرفی آغاز می شود٬ کلمه دوم دو حرفیست٬‌ کلمه سوم سه حرفیست٬‌چهارم چهار حرفی… تا بیستمین کلمه بیست حرفی (بیشتر…)
بیشتر
1 دیدگاه