مهدی بدری

مهدی بدری

آموزگار کسی است که پیشینه ی آموختن به دیگران  را دارد و آموزشگاه مانند درختی است که میوه خود را پرورش میدهد و می آموزد تا ما چگونه اهداف خود را دنبال کنیم. همیشه بهترین درخت بهترین میوه را میدهد و این بهترین فرصت است که ما این دانش را دست کم نگیریم

این همه بیانی که من کردم به آموزشگاه فاروس نسبت داده میشود که توانسته بدون نارضایتی کار خود را دنبال کند. آقای احمدی ریشه ی درخت است یعنی بدون وجود ایشون درختی وجود ندارد و آن درخت بار بیشتری نمیدهد. معلمی که ما در حال حاضر داریم سعی می کند تا با هدف به دانش آموزان خود درس دهد

مهدی بدری

0 دیدگاه