ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسیReviewed by فاروس on Dec 7Rating: 5.0ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسیمجموعه ۱۲ ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

ضرب المثل های انگلیسی ۱۲ ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی یاد بگیر

First catch your hare, then cook him

مرغی که در هواست نباید به سیخ کشید

To run with the hare and hunt with the hounds

یکی به میخ و یکی به نعل زدن

To carry coals to Newcastle

زیره به کرمان بردن

To go with the stream

همرنگ جماعت شدن

To move heaven and Earth

آسمان را به زمین دوختن

Physician, heal thyself

کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی

To milk the ram

آب در هاون سائیدن

Spare the rod and spoil the child

کسی که بچه خود را نزند روزی به سینه خود خواهد زد

The shoemaker’s wife goes the worst shod

کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد

Half a loaf is better than no bread

کاچی به از هیچ چیز است

When in Rome, do as the Romans do

خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: