گواهینامه سطح Pre-Intermediate

گواهینامه سطح pre-intermediate
زبان آموزی پس از دوره ۱۲ ترمی که این گواهی را دریافت می کند به این توانایی رسیده است که متن های بلند را بخواند و باز گویی کند یا درباره موضوعاتی که به او داده میشود صحبت کند.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: